คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ CCTV (Thailand) ได้รับเกียรติจาก สวทช. ให้เป็นพิธีกรร่วมในงานสัมนาเชิงวิชาการ CCTV ตอบโจทย์สร้าง Value ให้กับเมือง #NAC2018

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ CCTV (Thailand) ได้รับเกียรติจาก สวทช. ให้เป็นพิธีกรร่วมในงานสัมนาเชิงวิชาการ CCTV ตอบโจทย์สร้าง Value ให้กับเมือง #NAC2018

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference: NAC) ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ โดยภายในงาน คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ CCTV (Thailand) ได้รับเกียรติจาก สวทช. ให้เป็นพิธีกรร่วมในงานสัมนาเชิงวิชาการ CCTV ตอบโจทย์สร้าง Value ให้กับเมืองอีกด้วยค่ะ