DCN-SWMV Conference Software Multi Voting

DCN-SWMV Conference Software Multi Voting

  • ช่วยผู้ปฏิบัติงานควบคุมช่วงเวลาการลงคะแนนแบบรัฐสภา การหยั่งเสียงความคิดเห็น และการตอบสนองจากผู้เข้าฟังการประชุม
  • ระบบจัดเตรียมญัตติจำนวนมาก
  • มีการส่งผลการลงคะแนนไปยังเครื่องพิมพ์
  • มีตัวเลือกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนให้เลือกจำนวนมาก

The DCN‑SWMV Conference Software Multi Voting is a software module designed to control and to prepare parliamentary, opinion poll and audience response voting.

No data available in table