Company Profile

Importer of world-class brand security technology, analysis and access control from high quality software. Complete with comprehensive security system services.

Company Profile

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นธุรกิจ โดยเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ระบบ Smart City และ IoT อีกทั้งยังสามารถพัฒนาระบบ Software ให้ใช้ควบคู่กับระบบ Hardware สามารถตอบโจทย์ระบบ Smart City Thailand 4.0 ปัจจุบันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบกล้อง วิดีโอเฝ้าระวังแบบเครือข่าย, ระบบป้องกันการบุกรุก, ระบบการเข้าออกอาคาร, ระบบป้องกันอัคคีภัย,ระบบเสียง ประกาศ และระบบห้องประชุมทางไกล

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 ปีซ้อนเป็นเสมือนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สู่การเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารกิจ การได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตราฐานสากลที่องค์กรธุรกิจ ทั่วโลกให้ความยอมรับ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพและการบริการ รวมถึงความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตัวแทนจำหน่าย ขององค์กรในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่ายงานเอกชนชั้นนำและในส่วนของภาครัฐ ในการนำเสนอ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย ระบบสื่อสาร เสียงและวิดีทัศน์แบบเครือข่าย ระบบอุปกรณ์พื้นฐานของเครือข่าย และในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักของ ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก อาทิเช่น ระบบวิดีโอเฝ้าระวังแบบเครือข่าย, ซอฟต์แวร์ บันทึกกล้องวงจรปิด โดยระบบจัดการวิดีโออัจฉริยะ(AI) รวมถึง ระบบป้องกันการบุกรุก, ระบบการเข้าออกอาคารและ ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีแนวคิดที่จะต่อยอดและพร้อม ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและโซลูชั่นเป้าหมายของบริษัท ของเราคือการให้บริการที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าทังคุณภาพในสินค้าและบริการ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากร ใหมี้ความรู้ความสามารถต่อ ยอดทั้งด้าน Hardware และ Software สำหรับคู่ค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ได้รับรางวัลสุดยอด SME ดีเด่นแห่งชาติ

2 ปีซ้อน

     บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 ปีซ้อนเป็นเสมือนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สู่การเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารกิจ การได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถต่อ ยอดทั้งด้าน Hardware และ Software สำหรับคู่ค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ติดต่อกัน 8 ปี

     บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก Auditor ภายนอก และได้รับการการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด

    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้รับรองให้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)" การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นที่เรียบร้อยเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ SME ที่เป็นมาตรฐานกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบการ SME เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ

0+

Years Experience 

2018

ISO 9001:2015 Certified

0

Partners

0+

Products

วิสัยทัศน์และพันธกิจของทางบริษัทฯ

     บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) ในฐานะผู้นำการจัดการระบบ Smart City และระบบบริหารเมืองอัจฉริยะเป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ยกระดับมาตรฐานความรู้และเทคโนโลยี ของผลิตภัณฑ์ให้ กับลูกค้า ขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโต อย่างยั่งยืน

  องค์ประกอบสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะการที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบ 7 อย่าง ดังต่อไปนี้

  1. ด้านการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
  2. ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
  3. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
  4. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
  5. ด้านการปกครองอัจฉริยะ (Smart Governance)
  6. ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
  7. ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

หลักการจรรยาบรรณของบริษัทฯ

   บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นบรรทัดฐาน ในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมหลักการที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติต่างๆที่เป็นหลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานอันสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาเข้าใจง่ายโดยถือปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ยังได้มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า หลักการในการดำเนินุรกิจของบริษัทฯสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น

ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ

    ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่าง ซื่อสัตย์และสุจริต รวมทั้ง ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น ธรรม และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ ต้องไม่ดำเนินการใดๆอันเป็นการละเว้นหรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิเสธความรับผิดชอบ ที่บริษัทฯพึงมีต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศการประกอบธุรกิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชิพ

  บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ต่อการ ปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำ รวมทั้งควร ตะหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากจากการ ประกอบธุรกิจ และจัดให้มีระบบรองรับการดำเนิน ธุรกิจและระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และมาตราฐานที่กำหนด

  บริษัทฯมีการปฏิบัติตามมาตราฐานที่ดีในการประกอบธุรกิจ และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฏหมายหรือ กฏระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแลรวมทั้ง คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฏหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าว ด้วยและไม่กระทำการช่วยเหลือ หรือยอมเป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้เกิดการละเว้น หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม กฏหมายหรือกฏระเบียบดังกล่าวCONTACT US

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จํากัด | สํานักงานใหญ่

ที่อยู่ : 143 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร : 02 007 9999

อีเมล์ : info@cctv.co.thSubscribe to our newsletter to receive updates on our company's products, news, and special offers.

Name
Email
Phone
Company
Contact Type
Message
0 + 0 =
กรุณากรอกคำตอบของคุณ
ฉันรับทราบและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy