share

Smart City Solution – ระบบบริหารการจัดการเมือง

Last updated: 4 May 2024
138 Views
Smart City Solution – ระบบบริหารการจัดการเมือง

Smart City Solution ระบบบริหารการจัดการเมือง
 
Smart City เมืองอัจฉริยะ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน
 
การนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาชุมชม เมืองเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลาง เพื่อให้ปัญหาน้อยลงถึงไม่มีเลย เช่น การนำระบบ lighting มาใช้ควบคุมการ ปิด เปิดไฟทางจราจร รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุไฟเสีย Sensor จะมีการแจ้งเตือนเข้ามายังระบบ ซึ่งสามารถทราบตำแหน่ง จุดที่เสีย ลดต้นทุนในการจ้างคน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการตระเวนเพื่อสำรวจไฟทาง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในชุมชม และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่องค์กรและภาครัฐ หรือการนำระบบการข้ามถนนมาใช้ ระบบจะตรวจสอบการจราจรบนถนนโดยกล้องและคาดคะเนระยะเวลาที่ควรปล่อยรถ หรือกักรถ รวมทั้งแปลงเป็นสัญญาณเพื่อเตือนคนที่ต้องการจะข้ามถนน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง หรือแม้แต่การนำเทคโยโลยีมาประยุกต์กับอาคาร เช่น ลานจอดรถ ระบบจะแสดงจำนวนพื้นที่ตำแหน่งที่สามารถจอดได้ โดยไม่ต้องวนรถให้เสียเวลา หรือการเปิด ปิดประตูอัตโนมัติเฉพาะผู้ที่ทำงานหรืออาศัยในตึก โดยใช้กล้องตรวจจับใบหน้า ในกรณีที่มีผู้อื่นที่ไม่ใช่ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล หรือสถานีตำรวจ เป็นต้น
 

ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน 

 • Smart Economy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ (เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น
 • Smart Governance เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • Smart Mobility เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • Smart Energy เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เชื้อเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เป็นต้น
 • Smart People เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม
 • Smart Living เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม
 • Smart Environment เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นการจักการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่ทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


ประโยชน์ของ Smart City

 •  เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ในทุกระดับ ทำให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้น ระบบจะช่วยให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วขึ้น ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • ประหยัดน้ำและพลังงาน เพราะมีการบริหารจัดการพลังงานทั้งภาคการผลิต การส่งจ่ายพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • สร้างความปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงแหล่งอุปโภค สาธารณูปโภค การบริการเข้าถึงทุกพื้นที่
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนทั้งเด็กและสังคมผู้สูงอายุ เช่นการตรวจสุขภาพ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบของ smart city
 • ลดค่าใช้จ่าย ในส่วนภาครัฐการบริการจัดการทรัพทยากรบุคคล และเอกสารต่าง ๆ 


 การเชื่อมผู้คนและนวัตกรรมพัฒนาเมืองด้วย Smart Technology
 
1. สร้างโอกาส ในด้านการท่องเที่ยว และการเดินทางช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสร้างรายได้ในทางตรงและทางอ้อมให้แก่ภาครัฐ และประชาชน

2.  เกิดการเชื่อมโยงของระบบคมนาคม ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของระบบขนส่งเข้าไว้ด้วยกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ภาครัฐ ให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีีส่วนร่วมของประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบที่ดีจะช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาน้อยที่สุด ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งง่ายยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพอีกด้วย

5.  ลดการเกิดมลภาวะ ช่วยส่งเสริมเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบพลังงานทดแทนในการเดินทาง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้สามารถลดปัญหามลภาวะได้อย่างยั่งยืน

6.  เพิ่มมูลค่าในระบบเศรษฐกิจ รองรับการเติบโตของงาน เพิ่มอัตราการจ้างงานส่งเสริมรายได้ของประชาชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มมากขึ้น
 

 

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับมาตราฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การันตีด้วยรางวัลสุดยอดSME ดีเด่นแห่งชาติ 2 ปีซ้อนมุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาสู่เทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
02 007 9999 ติดต่อฝ่ายขาย หรือ Add LINE @CCTV.CO.TH www.cctv.co.th


บทความที่เกี่ยวข้อง
3CX ตัวช่วยที่ทำให้ทุกธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
ทุกการสื่อสารมีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญในทุกธุรกิจ 3CX จึงเป็น ระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ที่เราเคยใช้กันอยู่ในชีวิตประจำทุกวัน แต่ 3CX จะช่วยตอบโจทย์ยังไง ในมุมคนทำธุรกิจเช่นคุณ
9 May 2024
Face Recognition Solution
โซลูชันการจดจำใบหน้าของ AIRA ช่วยให้ลูกค้าสามารถประยุกต์ใช้การจดจำใบหน้าได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเครื่องมือจดจำใบหน้าที่พัฒนาโดย AIRA จึงสามารถวิเคราะห์ใบหน้าจากกล้อง IP, แท็บเล็ต และ DVR เพื่อใช้งาน ....
4 May 2024
Video Analytics solutions
โซลูชันการวิเคราะห์วิดีโอ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจัดการกับความท้าทายที่หลากหลายและมอบคุณค่าที่นอกเหนือไปจากการรักษาความปลอดภัย เรามีเมนูการวิเคราะห์วิดีโอที่ให้ข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย พิสูจน์ได้ในอนาคต ....
4 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy