share

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบความปลอดภัยศาลาว่าการกลาโหม

Last updated: 4 May 2024
178 Views
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบความปลอดภัยศาลาว่าการกลาโหม

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบความปลอดภัยศาลาว่าการกลาโหม

กระทรวงกลาโหมได้ให้ความสําคัญในความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและความปลอดภัยของประชาชนเป็นประการสําคัญกระทรวงกลาโหมได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อปรับปรุงพื้นที่โดยรอบทั้งในส่วนของคลองคูเมืองเดิมและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองที่สวยงาม การวางระบบรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ถือเป็นอีกสิ่ง หนึ่ง ที่กระทรวงกลาโหมให้ความสําคัญ

จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยได้ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกันการก่ออาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบทั้งนี้โครงการได้มีการเชื่อมโยงกับระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิมของกรุงเทพมหานครและสํานักงานตํารวจแห่งชาติแบบบูรณาการ พร้อมทั้งนําภาพวิดีโอนํามาวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ในการป้องกันความเสียหายที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า, ตรวจจับยานพาหนะ, ตรวจจับอาวุธ และ ตรวจจับควันไฟ

 
เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า จะสามารถช่วยระบุตัวตนของบุคคลที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรืออันตรายต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทํางานจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางทะเบียนราษฎร์หรือโครงการลิ้งค์เกจเซ็นเตอร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมถึงขอสนับสนุนข้อมูลประวัติอาชญากรในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนภายใต้การประสานงานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

เทคโนโลยีตรวจจับอาวุธ สามารถตรวจจับวัตถุที่มีลักษณะต้องสงสัยว่าเป็นอาวุธ คือป้องกันการก่อเหตุที่เป็นอันตรายทั้งต่อบุคคลหรือสถานที่พร้อมทั้ง สามารถนําไปเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมาย

เทคโนโลยีตรวจจับยานพาหนะ เพื่อช่วยติดตามหรือหาข้อมูลยานพาหนะที่ต้องสงสัยหรือใช้ก่อเหตุโดย สามารถตรวจสอบข้อมูลจากป้ายทะเบียนรถโดยฐานข้อมูลจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ ฐานข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ ฐานข้อมูลครอบครองยานพาหนะตามทะเบียนกรมขนส่งทางบกและส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีตรวจจับควันไฟ เนื่องจากในพื้นที่คลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบกระทรวงกลาโหมมีชุมชนและที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนมากโดยกล้องวงจรปิดเมื่อตรวจพบควันไฟจะส่งข้อมูลไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สามารถไปยังที่เกิดเหตุและระงับเหตุได้ในทันที ที่ ตู้ Emergency Tower ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือประสบภัยอันตราย สามารถแจ้งหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ในทันที  ทําให้เจ้าหน้าที่ สามารถเดินทางไปยังที่เกิดเหตุและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Software Synopsis หรือการค้นหาภาพย้อนหลังแบบย่นย่อ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประมวลภาพย้อนหลังเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยจากภาพวิดีโอในช่วงที่ระบุรายชั่วโมงเป็นภาพเหตุการณ์ย่นย่อลงเป็นเพียงหลักนาทีซึ่งจะช่วยให้การสืบสวนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
การติดตั้งกล้องวงจรปิดในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอจะเป็นเครื่องช่วยในการป้องกันเหตุร้ายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงทั้งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์  โดยจะทําให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น


บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับมาตราฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การันตีด้วยรางวัลสุดยอดSME ดีเด่นแห่งชาติ 2 ปีซ้อน
มุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาสู่เทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
02 007 9999 ติดต่อฝ่ายขาย หรือ Add LINE @CCTV.CO.TH www.cctv.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดความแออัดของการจราจรบนถนนเกาะแก้ว
หลายๆ คนเดินทางไปยังภูเก็ตของประเทศไทยเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอันงดงาม หาดทรายสีทอง และตลาดที่คึกคัก นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องผ่านเกาะแก้วซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่ภูเก็ตเพื่อไปที่นั่น ด้วยการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การจราจรบนทางหลวงก็เพิ่มขึ้น ..
4 May 2024
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น ๖ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ หรือตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม ให้สามารถตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากเขตพื้นที่
4 May 2024
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
ปัจจุบันอำเภอเกาะสมุยมีการเจริญเติบโตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาประกอบอาชีพและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตอำเภอเกาะสมุย ตลอดจนมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ...
4 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy